چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع متقاضيان آزمون معرفي باستاد مي رساند واجدين شرايط
 
حداکثر تا تاریخ 97/06/26 فرصت دارند جهت ارائه درخواست و هماهنگي لازم
 
با مديران محترم گروه و اساتيد مربوطه به آموزش موسسه مراجعه نمايند
 
 
 
زمان آزمون روز دوشنبه مورخ 97/07/02 راس ساعت 10 صبح مي باشد.