عدم تشکیل کلاس کارگاه شهرسازی3 استاد قریشی/یکشنبه
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس کارگاه شهرسازی 3 استاد قریشی  روز یکشنبه 95/09/14 تشکیل نمی گردد.