تاریخ جدید تحویل طرح 5 و کارآموزی استاد عطایی
سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 تاریخ جدید تحویل پروژه طرح معماری 5 و کاراموزی  استاد عطایی
روز سه شنبه 94/5/6 ساعت 10 می باشد.