زمان جلسه توجيهي پروژه راه استاد كاظم زاده
يكشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد كاظم زاده پروژه راه دارند مي رساند
 
زمان جلسه توجيهي روز يكشنبه مورخ 18 مرداد ماه 94 ساعت 10 الي 12 مي باشد