عدم تشکیل کلاس نظريه و روشهاي طراحي آقای دکتر سامه/ پنج شنبه
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس نظريه و روشهاي طراحي آقای دکتر سامه روز پنج شنبه 95/07/29تشکیل نمی گردد .