گروه نرم افزار كامپيوتر
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
آخرين چارت تنظيم شده توسط مدير گروه محترم اين رشته به شرح ذيل است:
 
 
چارت دو ساله كارداني پيوسته نرم افزار
 
 
چارت دو ساله كارداني ناپيوسته نرم افزار كامپيوتر
 
 
چارت دو ساله كارشناسي ناپيوسته نرم افزار كامپيوتر
 
 
(آخرين بازبيني 7 اسفند ماه 91)