زمان طرح توجيهي پايان نامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۰ | چاپ | نامه الکترونیک

طرح توجيهي پايان نامه ارشد برنامه ريزي شهري، 
 
روز چهارشنبه مورخ 27 بهمن ماه 95 ساعت 12 الي 14 در موسسه برگزار مي گردد.
 
حضور كليه دانشجويان نامبرده كه واحد پايان نامه را اخذ نموده اند اجباري است.