نمرات ميان ترم درس مكانيك سيالات 1 آقاي دكتر حامدي
يكشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۲ | چاپ | نامه الکترونیک

كد دانشجويي
نمره ميان ترم از 9 نمره
9225611
4.5
9226548
6
9316506
2.75
9316521
0.5
9216563
4.75
9326589
3.5
9416528
غ
93265106
8.25
93265104
1.5
9326526
4.5
9216557
2.75
93265103
5.75
9216528
غ
9326570
2
9216541
1.75
9316550
3.75
9326533
3.5