عدم تشكيل كلاس کارگاه شهرسازی3 استاد قریشی / یکشنبه
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس کارگاه شهرسازی3 استاد قریشی  یکشنبه  95/07/11 تشكيل نمي گردد.