چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۹ | چاپ | نامه الکترونیک

رشته هاي عمران، ساختمان
 
 
 
 
 
 

 
توجه:
 
زمان تحويل پروژه نهايي دانشجويان عمران به شرح ذيل مي باشد:
 
 
حداكثر تا مورخ 12/20/همان سال      نيمسال اولي ها (ورودي مهري ها)
 
     حداكثر تا مورخ 5/15/سال بعد           نيمسال دومي ها (ورودي بهمني ها)
 
حداكثر تا مورخ 7/15/همان سال         نيمسال سومي ها (ترم تابستان)
 
 
 
 

تماس با مديرگروه: سركار خانم سيده مريم حسيني فرد