چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۷ | چاپ | نامه الکترونیک

بسمه تعالي
 
      اگر دانشگاهها اصلاح شود ، مملكت اصلاح مي شود . 
                  
                                                                                « امام خميني »
 
 

                  هر وقت دانشگاهها به طرف بي بند و باري رفتند علم در آنجا ضعيف شده است . 

                                                                                                 «  مقام معظم رهبري »

مقدمه :

    به منظور ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب و سلامت محيط دانشگاه با حفظ حريم شخصي و كرامت انساني و رعايت موازين شرعي و با اعتقاد بر اينكه محيط دانشگاه مقدس بوده و در اغلب كشورهاي جهان الگو و نماد جامعه بحساب مي آيد ، كليه دانشگاههاي دنيا  مقررات خاصي در مورد مدل لباس ، پوشش دانشجويان و اساتيد تدوين ، تصويب و به اجرا مي گذارند . با اين هدف واحد حراست و امور دانشجويي ، فرهنگي اين موسسه الگوهاي پوششي متناسب با شأن محيط هاي دانشگاهي به شرح ذيل را تهيه و به تصويب شوراي محترم فرهنگي رسانده است .
 
 
Ø     الگوي پوشش خواهران:
 
        
 -      چادر به عنوان حجاب برتر ، الگوی پوششی برای خواهران توصیه می شود .

 -      مقنعه بلند بطوريكه موها و گردن را بپوشاند و از رنگهاي مناسب و متعارف استفاده شود .

 -      استفاده از هد بند براي پوشش كاملتر توصیه میشود  .

 -      مانتو لازم است بلند ، آزاد و داراي رنگهای متعارف بوده ( مانتو كوتاه ، تنگ ، چسبان و با چاكهاي زائد مجاز نمی باشد . )

 -     آستين مناسب تا روي مچ و یا استفاده از ساق دست

 -      استفاده از سارافن مجاز نمي باشد

 -      شلوار تنگ ، چسبان ، كشي ( استرج ) ، ورزشي و كوتاه مجاز نمی باشد .

 -      پوشيدن جوراب مناسب به نحوي كه بدن نما نباشد

 -      استفاده از كفشهاي پاشنه بلند و صدادار و  چكمه هاي بلند روي شلوار مجاز نمی باشد .

 -      استفاده از آرایش و لاکهای ناخن مجاز نمی باشد .

 

Ø     الگوي پوشش برادران:
 

-      استفاده از لباسهای بدون علائم ( نظیر نشان ها ، تصاوير ، كلمات غير متعارف و رنگ هاي   زننده )مجاز مي باشد.

-      استفاده از تي شرتهاي تنگ و كوتاه و يقه هاي خیلی بازمجاز نمی باشد .

-      استفاده از شلوار هاي آزاد ، متعارف و متناسب با شأن دانشجویی توصیه می شود .

-      استفاده از كفشهاي مناسب و پرهيز از پوشيدن دمپايي و صندل در دانشگاه

-      استفاده از مدلهاي نا متعارف و نا متناسب و  مغاير با ارزشهاي ديني و ملي مجاز نمی باشد .

-      استفاده از زيورآلات و تزئينات مجاز نمی باشد . ( مانند زنجير ، پلاك گردن ، دستبند و انگشتر هاي غير متعارف ) 
 

      بديهي است هر گونه تخلف از موارد فوق بی انضباطی تلقی شده و در صورت مشاهده طبق مراحل ذیل رفتار خواهد شد

 

         1-     تذكر شفاهي توسط انتظامات خواهران و برادران

         2-    معرفي فرد مورد نظر به واحد فرهنگي امور دانشجويي جهت مشاوره

         3-   انعكاس محرمانه موضوع به والدين

         4-    معرفي به كميته انضباطي موسسه جهت اخذ تصميمات لازم