دوشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
جدول شهريه سالهاي تحصيلي موسسه آموزش عالي علامه دهخدا
 
 
سال ورودي
فايل پيوست
جدول شهريه دانشجويان ورودي تا سال 89
جدول شهريه دانشجويان ورودي 89 و 90
جدول شهريه دانشجويان ورودي 91
جدول شهريه دانشجويان ورودي 92
جدول شهريه دانشجويان ورودي 93 دريافت فايل
 
 
مطابق بخشنامه شماره 4/83600,21376/م مورخ 93/5/15

سازمان امور دانشجويان داخل وزارت علوم تحقيقات و فناوري،

هزينه خدمات ورزشي، فرهنگي و مشاوره اي دانشجويان شاغل به تحصيل،

 350000 ريال مي باشد.