سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
آخرين مهلت دفاعيه از پايان نامه نهايي كارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي
 
براي  آقايان امير باقرآبادي و منوچهر كوهستاني قلعه رودخاني و
 
خانمها زهرا محمدي و حميده زاهد و خاطره كاظم خانلو 
 
چهارشنبه 31 تيرماه ساعت 13 در محل موسسه مي باشد.